29 de desembre 2008

Opinions

Els drets socials: aquells que no són fruit de la caritat sinó que són garantitzats universalment a tots els ciutadans en resposta exclusiva a la seva qualitat natural d’éssers humans. Aquells que efectivament són, com els econòmics i els culturals, un equivalent dels drets humans de segona generació. Aquells que l’ONU ratificà el 1988 a nivell Internacional i que trasllueixen la possibilitat d’accedir als mitjans necessaris per assolir unes condicions de vida dignes. Aquells que la història feu brollar en la Constitució de la República de Weimar com a superació de l’Estat de Dret Lliberal.


Els drets socials són:

Dret a un treball i a un salari.
Dret a la protecció social en cas de necessitat:
- Jubilació.

- Seguretat Social.

- Baixes laborals per malaltia, maternitat, paternitat o accidents laborals.

Dret a un habitatge.
Dret a l’educació.
Dret a la sanitat.
Dret a un medi ambient saludable.
Dret d’accés a la cultura.
Dret d’accés a tots els àmbits de la vida pública.


Els moviments i les lluites socials comprenen una part fonamental de la Història de la Humanitat precisament perquè l’objecte últim d’aquests processos fou la consecució d’aquests drets; unes garanties d’igualtat i llibertat REALS per a tots els éssers humans.

A tots aquells que amb les vostres ferotges crítiques desvaloritzeu els mecanismes històrics de lluita social com la vaga o l’ocupació, potser, us caldria repassar allò que comprengué el recorregut històric del segle XIX i a voltes copsar les pinzellades més superficials d’allò que Charles Dickens provà de trasmudar en el seu “Tiempos Difíciles”. Dedicar uns segons a valorar les implicacions que revestiren tots aquells conflictes socials, a voltes, us faria percebre les connotacions “violentes” que s’hi desprengueren des una òptica completament diferent. Potser, perquè responien a una causa superior?

La violència que certament no està justificada en cap cas, sempre s’ha de matisar si es prenen en consideració el context o les circumstàncies que motivaren la precipitació dels fets. Especialment perquè les conseqüències materials són patides per un grup d’estudiants que responen al mateix perfil que el vostre. Vosaltres que ara us erigiu en el paper de crítics i jutges d’ètica i raó compartiu l’essència natural amb aquests mateixos estudiants: la condició universal d’éssers humans. I no és a fi que el producte d’aquesta matisació sigui una justificació de qualsevols conductes violentes sinó perquè l’anàlisi del context que les envolta pot explicar amb justícia quins foren els elements reals que motivaren o propiciaren dites conductes i obtenir, així, una repartició equitativa de les “culpes”.

No oblideu vosaltres que banderegeu per la Facultat reclamant el vostre dret a l’Educació digna i de qualitat, que aquests es sacrificaren per tots vosaltres quan la posició formal de la majoria del cos estudiantil de la UAB convenia en oposar-se frontalment a l’aplicació literal del Programa de Bolonya.

Quant a aquest Dret a L’Educació digna i de qualitat que sembla ser el vostre segon argument després de la violència també escau comentar-ne algunes notes. Assimileu el dret a vaga i la llibertat d’expressió a dos mitjans que atempten contra el vostre dret fonamental a rebre classes i en conseqüència una educació de qualitat. Allò que entra en debat quan es critiquen les reformulacions que pretén introduir el Pla Bolonya al plantejament general d’estudis és el fet si aquestes responen precisament al paradigma d’una educació de qualitat.

Qüestioneu-vos, només un instant, si d’entre aquelles exigències que demandeu a una Universitat Pública es troben algunes de les següents:

Formació integral dels alumnes.
Igualtat d’oportunitats.
Representació estudiantil i reconeixement de la mateixa.
Dret a l’associacionisme, a vaga, a reunió i a manifestació.


Pregunteu-vos realment si el nou Pla de Bolonya acompleix aquestes demandes. Els que respongueu afirmativament podeu restar al marge i a l’espera que esdevingui una realitat definitiva. Els que contesteu en negatiu no us dediqueu a desvaloritzar els mecanismes de lluita. Si considereu que l’aplicació d’aquests mecanismes no s’ha dut a terme de manera prou intel·ligent rememoreu quina és la qualitat essencial de tots, la d’humans que com a tals tenim el dret d’errar però també aquells que responen a la possibilitat d’expressar i de protestar. Ningú us demana recolzament incondicional o solidaritat vers una causa superior que definitivament sembla no ser la vostra. Només es demanda respecte, perquè amb les vostres crítiques i els vostres insults perdeu el criteri de la mateixa manera que atesteu el perden aquells que no fan un ús prou adequat o intel·ligent dels seus mitjans de protesta.
Formació integral dels alumnes, la igualtat d’oportunitats, la plena integració per a superar qualssevol causes de marginació (tal i com recull l’article 14 de la Constitució), la representació estudiantil i el reconeixement de la mateixa, l’associacionisme, i els drets a vaga, reunió i manifestació.


Una estudiant d'historia de l'art, 29 de desembre de 2008.

27 de desembre 2008

Felicitats als companys de la Universitat de Lleida

Els estudiants de la Universitat de Lleida que van ocupar el rectorat, han aconseguit un acord firmat pel rector i vicerector, per tal de plantejar un debat sobre l'implantació del proces del EEES, un gran avanç en la lluita contra Bolonya. Aqui us penjo el document del vicerector als estudiants de la Universitat de Lleida;

ACORD

Aquests dies, la Universitat pública catalana es troba immersa en una situació molt especial. Estudiants d'arreu de la nostra geografia duen a terme un procés extraordinari de participació i debat sobre cap a on camina la Universitat pública catalana.
Aquest debat, com a intens que és, ha tingut moments de tensió propis d'aquesta situació extraordinària, moments que entenem, són difícils de gestionar.

De comú acord, el Rector i els estudiants tancats a la UdL, directament implicats en tot aquest procés, volem expressar la nostra aposta pel diàleg com a via de resolució dels conflictes que hagin pogut esdevenir d'aquesta situació.

Cal obrir debats, i cal que aquests vagin precedits d'un clima d'entesa i predisposició per part de tots els implicats, des d'una posició constructiva i sense que aquesta implicació pugui comportar conseqüències a nivell personal a les persones que hi han participat.
Cal assegurar que els conflictes i les dissidències es resolen mitjançant el diàleg, sense cap tipus de violència i en el marc de la universitat.

És per això que no considerem vies pròpies de la resolució d'aquests conflictes les agressions personals, les implicacions en expedients disciplinaris o la via judicial que només aconsegueixen agreujar el clima de tensió i no permeten la presa de cap tipus de consens en el si de la Universitat.

En aquests moments de reforma del sistema universitari català i de debat sobre cap a on camina el sistema universitari, pensem que s'han d'articular beques i ajuts per als estudiants amb voluntat i capacitat de cursar estudis universitaris de forma que els motius econòmics no siguin un impediment per a la dedicació als estudis universitaris, i garantir un adequat finançament del sistema universitari públic per assegurar la qualitat de la docència, recerca i transferència de coneixement de les universitats públiques.

En el context de les negociacions entre l'equip de govern de la UdL i els representats de l'estudiantat que estan ocupant el Rectorat de la Universitat de Lleida, i d'acord amb l'exposat, ambdues parts acorden:

• Obrir, un procés de diàleg i debat dins de la Universitat de Lleida, buscant la màxima participació i implicació del conjunt de la comunitat universitària i articulat a través de taules de debat, treball, discussió i participació. En aquestes taules s'analitzaran, des dels diferents sectors implicats, els temes bàsics de la conjuntura universitària i del camí cap a una universitat pública i de qualitat.

• Les taules es crearan amb la voluntat de ser representatives de tots els col•lectius universitaris (PDI, PAS i estudiantat), amb la participació de l'equip de govern, tot procurant garantir la pluralitat de les mateixes. En aquest sentit, es prendran mecanismes per tal que aquestes taules siguin àmpliament participatives i obertes a totes aquelles persones que hi vulguin assistir amb dret a intervenir i actitud constructiva.

• Aquestes taules iniciaran la seva tasca a mitjans de febrer i el seu desenvolupament serà fins a l'abril.

• La pressa de decisions, propostes i acords de les taules, serà per consens. Els conjunt de propostes i acords presos en aquests espais de debat seran recollits en un document que serà sotmès a consulta als membres de la comunitat universitària de la UdL i elevats als òrgans de govern i representació de la nostra universitat.

• Mentre es realitzi aquest procés de debat i participació i fins que no es concretin unes conclusions i propostes per part de les taules, s'aplicarà una moratòria pel que fa al desenvolupament dels nous graus que encara no han estan proposats per al curs 2009-2010. Així mateix, les conclusions a les que arribin aquestes taules condicionaran les modificacions dels plans d'estudi dels graus verificats o en vies de verificació.

• Declarar el compromís, per part dels representants dels estudiants, d'iniciar un procés de desocupació immediata de les aules a partir del moment en què es faci públic el present acord. A partir d'aleshores es garanteix la plena normalitat acadèmica.

23 de desembre 2008

Comunicat de l'Assemblea d'Estudiants de Filosofia i Lletres

Avui dimarts, dia 23 de desembre de 2008, l'Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres ha ratificat la decisió presa fa una setmana de desocupar temporalment la nostra facultat. Aquesta decisió s'ha pres per tal d'analitzar aquestes darreres setmanes i formular el futur de les mobilitzacions estudiantils en els propers mesos, i que serà debatut el proper dia 7 de gener en una assemblea d'estudiants que es celebrarà a dos quarts de dotze a l'Auditori de la facultat.


L'ocupació de la nostra facultat va ser decidida en una assemblea amb prop de 300 estudiants celebrada el 18 de novembre, i va començar el dilluns següent, 24 de novembre, tot paralitzant-se l'activitat acadèmica des de llavors. Ha estat un mes on s'han produït un seguit d'assemblees multitudinàries arribant a les més de 600 persones que han anat renovant l'ocupació, també mostrant aquest suport en el referèndum celebrat el proppassat 15 de desembre. Així doncs, un cop més, malgrat els intents del Deganat i el Rectorat per aturar les mobilitzacions intentant criminalitzar el moviment estudiantil i l'assemblea, els estudiants hem plantat cara i hem mantingut aquesta ocupació que avui acaba temporalment.


Aquesta és una petita pausa, però per res és una aturada. Seguim reclamant els quatre punts que s'han exigit des del començament de les ocupacions (recordem: convocatòria d'un referèndum vinculant sobre la paralització de l'aplicació dels nous plans d'estudi tot obrint un període de debat que tingui resultats pràctics, el reconeixement del dèficit públic i com es vol aplicar la nova reforma amb aquest forat econòmic i què implica aquesta aplicació, la retirada dels expedients i les imputacions, i la dimissió de la Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres, Helena Estalella). Així mateix, mantenim la voluntat de negociació amb l'equip de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona així com amb els agents públics que participen de la Universitat.Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres

Bellaterra, 23 de desembre de 2008

21 de desembre 2008

CARTA OBERTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA

CARTA OBERTA AL PARLAMENT DE CATALUNYADes del moviment estudiantil, organitzat en assemblees, i arran de les declaracions en el ple del Parlament del passat dia 17 de desembre, declarem que:1.Estem en total desacord amb les propostes d'entrada dels mossos d'esquadra a la universitat per tal de reprimir el moviment estudiantil. Caldria plantejar-se què entenem per violència i qui l'aplica. La repressió no és un sistema de mediació per resoldre conflictes.

2.El Sr. Castellà, en representació del grup a l'oposició CiU, menteix quan diu que el moviment estudiantil és una minoria de 200 persones. Les ocupacions s'han promogut des del Comitè Contra Bolonya, membres del qual ocupen prop del 90% dels espais de representació de l'estudiantat en els òrgans de govern de les facultats i de la UAB.

○ El Comitè Contra Bolonya esta format pel conjunt d'assemblees de facultats, les quals són els màxims òrgans de participació dels estudiants. També forma part del Comitè Contra Bolonya el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el sindicat majoritari d'estudiants al nostre país.

○ També instem al Sr. Castellà a plantejar-se la capacitat d'aquestes persones, sense fer ús de la força i la violència, de poder impedir a 10.000 persones anar a classe.

3.El Sr. Castellà, en representació del grup a l'oposició CiU, menteix quan diu que el conjunt d'estudiants mobilitzats són un grup d'"antisistemes". Les reivindicacions del moviment estudiantil tenen com a objectiu que les polítiques neoliberals promogudes en el sí de l'OMC, articulades a través de l'Acord General de Comerç de Serveis, no destrueixin l'estat del benestar. Estat que des de la democràcia parlamentària tots els partits polítics teòricament defensen. Exigim que abans de fer afirmacions categòriques i criminalitzadores del moviment estudiantil s'aportin les proves que ho corroborin, ja que la seva absència implica falsos testimonis.

4.El Sr. Castellà, en representació del grup a l'oposició CiU, menteix quan diu que el dijous passat, dia 12 de desembre, va haver-hi violència física entre estudiants. Exigim que abans de fer afirmacions categòriques i criminalitzadores del moviment estudiantil s'aportin les proves que ho corroborin, ja que la seva absència implica falsos testimonis.

5.El Sr. Castellà, en representació del grup a l'oposició CiU, menteix quan diu que la situació actual de la docència a la UAB suposa un retorn a l'època franquista, en relació a la mancança de drets. Recordem que el funcionament dels piquets informatius a les diverses facultats ocupades ha facilitat i no ha impedit la docència en altres espais que no fossin les aules ordinàries que romanien ocupades. Un cop més, exigim que abans de fer afirmacions categòriques i criminalitzadores del moviment estudiantil s'aportin les proves que ho corroborin, ja que la seva absència implica falsos testimonis.

6.Ens sembla inacceptable que els càrrecs públics no estiguin mínimament informats sobre les problemàtiques que els toca gestionar. En concret ens sembla inadmissible que el conseller d'Universitats, Sr. Huguet, declari a aquestes alçades que les reivindicacions de les protestes estudiantils no estan relacionades amb el Procés de Bolonya. Des del moviment estudiantil exigim que els nostres representants públics s'informin adequadament per tal de tenir una visió completa que permeti abordar la qüestió amb garanties d'assolir resultats òptims.

7.Considerem una falta greu de manca d'anàlisi la intervenció feta pel conseller Huguet fent referència a un diàleg centrat en una praxis per tal de «no tirar enrere decisions democràtiques presses al Parlament». Recordem que una moratòria no seria més que la garantia necessària perquè el procés de diàleg fos efectiu, per tal de decidir, mitjançant una democràcia realment participativa, l'aplicació d'unes directives establertes des d'òrgans de poder, sense informació i sense consulta a la societat. És a dir, el diàleg sense moratòria no és diàleg: és política de fets consumats i a l'esquena de la societat.

També volem remarcar que és impropi d'un càrrec públic, la manca d'anàlisi que suposa la perspectiva de voler solucionar les externalitzacions de les problemàtiques i no les seves causes, tal i com manifesta el Sr. Castellà i el conseller Huguet.

8.Entenem que els mitjans de comunicació són un canal de difusió d'informació. En cap cas considerem legítima la crida feta pel conseller Huguet a transmetre una visió parcial i partidista. Davant d'un conflicte obert caracteritzat per la manca d'informació i d'implicació ens sembla especialment greu que des del Parlament es faci una crida a la manipulació de la informació per part dels mitjans de comunicació. La manca d'informació a un any de l'aplicació de l'EEES és un fracàs manifest de la Conselleria, o bé és producte d'una voluntat d'obscurantisme, d'ocultar al conjunt de la ciutadania el que amaga Bolonya?

9.Tampoc ens sembla acceptable la manca de crítica per part dels poders públics de les decisions dins de l'autonomia dels òrgans de govern de la universitat per solucionar conflictes que transcendeixen l'àmbit estrictament universitari. La secundació de les decisions de "l'autonomia universitària" sense cap tipus d'anàlisi s'apropa més al model franquista que no pas les mobilitzacions estudiantils. I és que, de fet, franquista és el reglament que s'ha aplicat a 31 estudiants a la UAB per protestar en contra del procés de Bolonya, el mateix que s'usa per expulsar a 6 estudiants. Tot plegat amb el beneplàcit d'un partit suposadament d'esquerres i republicà que fou perseguit, oprimit i represaliat pel règim que va legislar aquest reglament sancionador.

10.Valorem que les possibilitats plantejades pel conseller Huguet entorn a les alternatives a l'EEES responen a una elevada manca de visió i d'anàlisi de la situació actual així com un profund desconeixement de les reivindicacions dels estudiants mobilitzats i de les universitats de les quals és responsable. El moviment estudiantil porta molts anys mantenint una visió crítica en relació al model d'ensenyament superior. El moviment estudiantil d'avui és hereu de les protestes contra la LOU i la LUC per un ensenyament públic de qualitat, popular i en català. La LOMLOU i la LUC (EEES a l'Estat espanyol) segueixen sense solucionar i fins i tot empitjoren els dèficits històrics del sistema universitari en termes d'equitat social, qualitat docent i investigadora al servei del conjunt de la societat. Exigim que el conseller d'universitats, el Sr. Huguet, no divulgui fal·làcies basades en simplificacions del que és una qüestió complexa per tal de promoure l'immobilisme institucional envers als problemes de la universitat. No tolerem la demagògia de comparar la paralització de l'aplicació de l'EEES amb l'autarquia franquista.

11.Denunciem la criminalització oberta i sense treva que estem rebent els estudiants mobilitzats arreu del Principat i especialment a la UAB des del març passat. Com el mateix senyor Huguet, reconeix, l'únic rector que s'ha assegut a negociar ha estat el de l'única universitat que ha aturat docència. Malauradament l'Equip de Govern de la UAB fins ara només havia volgut dialogar amb els estudiants una vegada oberta l'amenaça d'expulsió contra 31 estudiants sense atendre absolutament cap de les reivindicacions estudiantils reclamades des de la vaga del 6 de Març. És lamentable que les assemblees d'estudiants hagin de perdre docència per informar als seus companys del seu futur, és lamentable que hagi estat imprescindible prendre aquesta mesura per ser reconeguts com a interlocutors tot i ser majoria als òrgans de govern, i que aquesta veu estigui reclamant un dret democràtic bàsic i per a tothom, tot i tenir una postura pròpia (derogació de la LOU, derogació de la LUC). El Comitè contra Bolonya s'ha assegut a una taula de negociacions amb el seu rector en un intent d'obrir un diàleg, mentre que la resta de rectors no escolten cap de les inquietuds i preocupacions de les seves estudiants. Es tracta de reivindicar un diàleg públic i si amb ocupacions autoritzades no s'aconsegueix, està clar que la única via que ho possibilita és la paralització de l'activitat acadèmica.

12.Instem a tot el Parlament a reflexionar en relació a la incoherència del paral·lelisme plantejat pel Sr. Castellà, membre del partit a l'oposició CiU, en la qual s'assimilava l'ocupació amb paralització de classes amb una minoria descontenta que ocupés un hospital bloquejant tot el seu funcionament. En primer lloc, volem recordar que ja han existit paralitzacions a hospitals com a forma de protesta, assegurant els serveis mínims i no posant en perill el seu objecte de treball. D'igual forma nosaltres tampoc posem en perill el coneixement i la comprensió, ans al contrari, hem hagut de crear un espai de coneixement i comprensió sobre el futur de l'ensenyament públic universitari i de secundària, de les lluites actuals dels treballadors de TMB, de Nissan, de Telefònica, i de les conseqüències de la crisi sobre el conjunt de la ciutadania. Hem creat un espai per a la formació política, per a l'aprenentatge de l'autogestió i de l'esperit crític, competències, d'altra banda, contemplades als mateixos plans d'estudi que ens volen imposar i orientats, enlloc de cap a la competitivitat, a la cooperació, la solidaritat i el suport mutu.Per tots aquests motius ens reafirmem en les nostres conviccions i reivindicacions i demanem un acte públic de disculpa al conjunt dels estudiants de les universitats catalanes. També volem recordar al Senyor Conseller i al conjunt de parlamentaris que la seva feina és servir a la societat, i que davant d'una societat mobilitzada en denúncia d'una problemàtica, han de donar una resposta i no ometre la realitat que s'està vivint.

--
Coordiandora d'Assemblees de Facultat UAB (CAF-UAB)

http://especialbolonya.wordpress.com/

20 de desembre 2008

L’ocupació es manté fins el dimarts‏

El consell de Govern de la UAB va decidir unilateralment aquest dimecres 17 de desembre "el cessament immediat de l'activitat acadèmica" a la Facultat de Lletres. Des de l'Assemblea d'Estudiants valorem molt negativament aquesta decisió que s'ha pres des de fora de qualsevol organisme de la facultat. Aquest cessament de l'activitat va en la línia de desacreditar l'ocupació de la facultat titllant-la de violenta. Últimament el mateix rectorat ha arribat a dir que l'ocupació s'ha imposat amb agressions cosa que és rotundament falsa.

Un cop més, aquesta decisió d'aturar les classes s'ha realitzat des de dalt i sense establir cap contacte amb l'Assemblea d'Estudiants, que és el legítim representant dels estudiants de Lletres segons el propi reglament de la Facultat. Aquesta imposició soscava encara més la imatge que vol donar el rectorat de ser un agent que propugna el diàleg.

Els resultats de la consulta realitzada aquest dilluns (que ha tingut la participació més alta que ha tingut lloc a la facultat) van donar suport a mantenir l'ocupació amb aturada de classes. Per tant, l'Assemblea d'Estudiants fa públic que no cedirà a les pressions que s'estan realitzant des de dalt i que l'ocupació es manté a la facultat fins el dimarts 23 de desembre tal com estava previst, més quan el rectorat ja anunciat l'expulsió immediata de 6 estudiants expedientats (5 d'ells de la facultat de lletres).

Fins dimarts es continuaran realitzant xerrades, debats i tallers de formació sobre el model d'universitat i sobre un model de coneixement crític. Fem una crida a tots els membres de la facultat a participar a aquestes activitats. Amb l'ocupació, l'aprenentatge continua, cosa que sembla molestar a les altes instàncies de la Universitat amb la seva decisió de donar vacances avançades.

La propera assemblea per tal de començar a tractar el futur de l'ocupació després de les vacances es farà aquest dimarts 23 a les 12h.Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres,

19 de desembre 2008

Expulsió immediata pels 6 expedientats de la UAB‏

Benvolgudes companyes

Feia uns dies s'anunciava la resolució del expedients oberts contra activistes del moviment estudiantil de la Universitat Autònoma de Barcelona, on es decretava sanció pública per a 22 estudiants i 6 expulsions. Avui el rectorat de la UAB ha decidit executar per avui mateix, divendres 19 de desembre, l'expulsió dels 6 companys de la UAB, d'aquesta manera no podran ni acabar el present curs.

Ens trobem amb aquest fet tan lamentable després de la suposada voluntat de dialeg per part del rectorat, en una data com la d'avui amb tot el cap de setmana al mig i amb l'anulació de l'activitat lectiva a la facultat de lletres, un cop més han demostrat el seu grau de cinisme i la seva intransigencia. Des de l'assemblea de lletres seguirem lluitant contra Bolonya i la respressió política de la UAB.

17 de desembre 2008

Lluís Ferrer fa pública la resolució dels expedients al Consell de Govern

Avui a les 10 del matí és reunia el Consell de Govern de la UAB a l'Aula Magna de l'edifici UAB-Casa de Convalescència on ha fet públic la resolució dels expedients disciplinaris oberts el curs passat.

La resolució ha estat: 22 persones amb una sanció pública, 4 persones amb una expulsió d'un any, una persona amb una expulsió de dos anys i una altra amb una expulsió de tres anys.

Aquesta ha estat la resposta que l'equip de govern de la UAB ha donat als estudiants que des de fa més d'un mes estan reclamant un procés de debat i diàleg a la Universitat Pública. A més a més cal remarcar que dilluns el Comitè contra Bolonya va decidir desocupar gran part de les facultats per afavorir el debat i el diàleg, la resposta ha estat sis persones expulsades.

A mida que ens vagi arribant més informació ús anirem informant.

Comissió de Premsa del Comitè Contra Bolonya de la UAB.

Més info:
http://ocupemlesaulesuab.wordpress.com
http://repressiouab.wordpress.com
http://cafuab.wordpress.com
http://especialbolonya.wordpress.com Apartat 33+15
www.sepc.cat

15 de desembre 2008

L'ocupació (amb aturada de classes) de la Facultat de Lletres es manté després d'un referèndum de gran participació

Bona nit.

Primer de tot donar les gràcies per la participació en aquesta històrica jornada de democràcia directa a la UAB, on 1077 alumnes de la Facultat de Filosofia i Lletres han decidit, entre 7 opcions, com s'havia de continuar la mobilització a l'hora d'assolir els objectius polítics de les ocupacions de facultats que varen començar fa 4 setmanes:
- la convocatòria d'una consulta vinculant sobre la implantació dels nous plans d'estudi i que inclogui la moratòria d'aquests.
- La retirada dels expedients disciplinaris, i l'arxiu del procés penal.
- El reconeixement del dèficit públic i la confirmació que aquest deute no s'eixugui amb capital privat.

Els resultats de l'escrutini, un cop tancades les urnes a les 20:30, del referèndum "Quina creus que hauria de ser la continuïtat de les mobilitzacions a la Facultat de Filosofia i Lletres?", són:

1. Continuar amb l'Ocupació i l'aturada de classes. 368 vots

2. Ocupació amb classes: reprendre les classes a alguns passadissos. 30 vots

3. Ocupació amb classes: reprendre les classes de dilluns, dimarts i divendres. 155 vots

4. Ocupació amb classes: reprendre les classes amb una menor durada (45 min. de classe). 20 vots

5. Ocupació amb classes: reprendre les classes d'últim curs i les carreres de segon cicle. 15 vots.

6. Continuar amb l'Ocupació i reprendre les classes amb normalitat. 268 vots

7. Aturar l'Ocupació i reprendre les classes amb normalitat. 210 vots

Vots nuls: 8

Vots en blanc: 3

Per tot això demà es renova el compromís amb la facultat per mantenir l'aturada de la activitat acadèmica.

Demà es manté l'Assemblea de Lletres a les 11h a la aula 501.

L'única lluita que es perd és aquella que s'abandona!!

Assemblea de Lletres.

14 de desembre 2008

Crida a mantenir l'ocupació amb aturada de classes

Les últimes negociacions del dijous passat es van bloquejar.

Tot i els avenços que s'estaven fent sobre la possibilitat de fer un referèndum sobre la implantació de Bolonya, la UAB no vol baixar de l'expulsió de com a mínim 7 dels 28 estudiants expedientats, una actitud gravíssima i que atenta contra el mateix principi de diàleg i mostra la posició del rectorat d'intentar imposar Bolonya a qualsevol preu passant per sobre de l'actitud majoritària dels estudiants.

Dit això, la consulta d'aquest dilluns a la Facultat de Lletres per decidir sobre la continuació de l'ocupació es durà a terme tal i com estava establert i amb les garanties democràtiques que la comissió (formada per estudiants amb diversitat de posicions sobre el futur de l'ocupació) ha establert.

Creiem que ara no és moment de tornar classes. Hem de mantenir aquesta ocupació en la que és l'última setmana abans de les vacances de Nadal. Portem tres setmanes d'ocupació, afluixar a pocs dies vistes de les vacances és aturar la lluita a mitges i deixar de banda tot el que hem aconseguit fins ara, significa deixar de banda tres setmanes en que totes i tots hi hem dedicat molts esforços.

Amb l'ocupació estem mostrant la capacitat de pressió real, de socialitzar el debat, de transcendència política i mediàtica, de proliferacions d'ocupacions arreu (ara mateix hi ha ocupacions a la majoria d'universitats dels Països Catalans, i ja hi ha 3 instituts de Barcelona ocupats), la solidaritat interna (manifest de professorat i PAS, que dobla en signatures el manifest en contra la ocupació), externa (manifestació la setmana passada a Madrid contra els expedients de la UAB, mostres de solidaritat d'arreu de l'estat, i d'altres punts d'Europa i Mèxic, etc)....

Tot això sols ha estat possible gràcies a la convicció de que ens hi estem jugant moltíssim i que tenim la força de fer una pressió real.

Ens estem jugant que varis companys que es van mobilitzar en contra de Bolonya siguin expulsats. Ens estem jugant el futur de l'educació pública superior, la seva mercantilització i la devaluació del que avui són les llicenciatures amb els futurs graus.

Estem en el moment de lluita per defensar una universitat pública més alt en els últims 7 anys, estem començant a aconseguir que se'ns escolti i que les nostres reivindicacions comencin a servir d'alguna cosa. Però només l'aturada de l'activitat acadèmica és garantia de mantenir les posicions.

Aturar les expulsions encara és possible!

Aturar els nous plans d'estudi encara és possible!

Dilluns participa a la consulta!

Dilluns vota mantenir la ocupació i aturada de classes!

Dilluns participa al cercavila i a la concentració a la cívica a les 12:30h!

12 de desembre 2008

Funcionament de la mesa electoral

- El dia de la consulta serà el dilluns 15 de desembre de 2008.

- L’horari per la votació serà de 9:00 del matí a 20:30 del vespre.

- La mesa electoral estarà situada al vestíbul.

- La mesa electoral estarà formada per dos estudiants voluntaris i un estudiant membre de la Comissió Electoral de l’Assemblea de Lletres.

- Els dos estudiants voluntaris faràn torns d’una hora i els membres de la comissió faràn torns de dues hores.

- Cada estudiant haurà de presentar el DNI o carnet d’estudiant de la UAB abans de votar.

- Aquesta acreditació haurà de ser contrastada amb el cens de la Facultat de Filosofia i Lletres.

- Si qualsevol alumne no apareix en aquest cens, haurà de mostrar una còpia de la seva matrícula a qualsevol integrant de la Comissió Electoral.

- El vot serà secret, i només un integrant de la mesa el podrà introduir a la urna.

- El recompte es farà a partir de les 20:30 del vespre pels membres de la Comissió Electoral, que es comprometen a complimentar acuradament tots els formularis, que després es posaran a disposició del públic.

- Tots els integrants de la mesa electoral hauran de signar el full d’acta inicial en el moment d’incorporar-se a a aquesta.

- Els integrants de la mesa electoral es repartiran tres tasques:
1. Comprovar la presència del votant al cens.
2. Deixar constància de l’ordre d’arribada. En acabar-se el full o el torn, aquest s’haurà de signar.
3. Introduir el vot dins l’urna.

- En obrir l’urna es comprovarà que el nombre de vots coincideix amb el nombre de votants recollit al full de votants.

- Es comptaran els vots de cada opció, se sumaran tots i es compararà el resultat amb el nombre de vots dins l’urna.

- Acabat el recompte, la Comissió Electoral omplirà i signarà el full d’acta final. Aquest full, juntament amb el full de votants i la graella de recompte es custodiaran fins l’endemà.

- L’opció final s’establirà per majoria simple i es farà pública a la següent sessió de l’Assemblea de Lletres, on també es concretaran les seves condicions.

09 de desembre 2008

Propostes per a continuar amb les reivindicacions

A continuació exposem un extracte de les consideracions elaborades pels integrants de l'Assemblea de Filosofia. Podeu accedir al text complet a l'enllaç amb el blog "Filosofem-ho" [http://filosofem-ho.blogspot.com/]. El text revisat i esmenat per l'assemblea de lletres serà publicat, previsiblement, dijous a la nit.

Volem recordar, per a aquells que accedeixin al blog de filosofia, que el text expressa les opinions dels assemblearis de filosofia i no dels alumnes de lletres en general, i que s'ha de sotmetre a examen el proper dijous.

També recalcar que aquestes propostes seràn les que entraran a votació, tal com s'ha decidit a l'assemblea d'avui a les dues, dilluns vinent. Seria, doncs, convenient, que les sopesèssiu i corrèssiu la veu de que estan aquí publicades. Comunicarem el més aviat possible la mecànica de votació.


MESURES DE PROTESTA


Sembla que hi una forta pressió popular perquè es reprenguin les classes, però això no vol dir que no hi hagi una majoria d’estudiants en contra de l’aplicació del Pla Bolonya, i encara menys que aquests no vulguin protestar de cap altra manera.

Per tant, és important que, si s’acordés finalment la represa de les classes, s’acordessin també prèviament, en la mateixa sessió, les mesures reivindicatives que es duran a terme a partir de llavors.

Algunes de les propostes, alternatives o complementaries, que es van sentir a l’Assemblea de Filosofia són les següents:

Mesures incompatibles

  1. Ocupació tal i com està.
  2. Cessament de l’Ocupació i tornada a les classes amb plena normalitat.
  3. Ocupació amb classes.

3.1. Cessió d’alguns passadissos per a fer classes.

3.2. Represa del 50% de les classes.

(exemple: classe dilluns i dimarts i una classe per assignatura a la setmana)

3.2. Represa de les classes d’últim curs i de les carreres res segón cicle.

3.3. Classes de menor durada diàries amb activitats als interludis. (exemple: 45min. de classe/ 45min. d’activitats reivndicatives)

Mesures complementàries

4. Ocupació del Rectorat.

5. Mnifestació massiva (amb un Manifest).

6. Reprendre movilitzacions després d’exàmens.

7. Classe popular a algun lloc públic (Pça Catalunya, Pça Sant Jaume, etc).

Mesures polèmiques

8. Encadenaments.

9. Vaga de fam.


Gràcies a tots. Ens veiem a l'Assemblea!08 de desembre 2008

Assamblea de Filosofia i Lletres, dimarts 9 de desembre.

Com ja s'ha anat comunicant a tota la facultat, el dimarts dia 9 de desembre hi ha convocada una assamblea de tots i totes les estudiants de la facultat de Filosofia i Lletres, a les 14 hores del migdia per tal de que hi puguin participar els alumnes de matí i tarda, aquesta assamblea es celebrarà a l'auditori de lletres, ja que s'espera una alta participació de l'alumnat.

Aquesta assamblea determinarà i marcarà els punts a seguir en l'ocupació de facultats, i el futur de l'ocupació de la facultat de Filosofia i Lletres, on s'intentarà arribar a un consens entre tots els estudiants per tal d'obtenir un resultat que sigui positiu per totes les sensibilitats.

S'espera la participació de tots i totes, vine i participa.

04 de desembre 2008

Comunicat de l'Assemblea de Lletres a tota la Facultat Dijous, 4 de desembre de 2008

Comunicat de l'Assemblea de Lletres a tota la Facultat Dijous, 4 de desembre de 2008

La Facultat de Lletres continua ocupada amb aturada de classes des de ja fa una setmana i mitja.
El moviment d'ocupacions s'està generalitzant a la UAB més enllà de Lletres. El passat dimecres es va sumar la Facultat de comunicació, aquest dilluns va ser Psicologia, el dimarts Educació i a Polítiques i Ciències s'està començant amb una ocupació simbòlica per acabar aturant la facultat.
A més, el Rectorat del a UB continua ocupat des del passat 20 de novembre i a cada cop més facultats de la mateixa universitat s'hi estan ocupant els espais comuns.

A lletres, l'assemblea de dimarts al vespre va decidir mantenir l'ocupació durant la setmana i dur a terme, responent a les demandes realitzades, una assemblea multitudinària on el màxim de l'alumnat pogués participar el dimarts 9 a les 14h a l'Auditori per decidir el futur de l'ocupació. El factor clau per continuar l'ocupació durant aquesta setmana és esperar al resultat de les negociacions. Unes negociacions en les que el moviment estudiantil estem aconseguint que es posin sobre la taula temes que fins fa poc el Rectorat havia dit que eren inviables.

La setmana passada vam oferir, cada dia i a cada franja horària, múltiples i diverses activitats, com a alternativa a la docència ordinària. Cal dir que cada cop més professorat s'està sumant a realitzar classes alternatives obertes a tothom
Fins i tot professorat de vàries facultats de la UAB està confeccionan un manifest en que es dona suport a les principals reivindicacions del moviment estudiantil.

Hi ha hagut xerrades, debats i video-fòrums sobre el Pla de Bolonya, la crisi econòmica, les fosses de la Guerra Civil, el Maig del 68,els trangènics, etc. així com tallers més lúdics, de música, cinema, art urbà, autodefensa, danses tradicionals, etc. on hi ha participat com ja hem dit professors de la Facultat, estudiants de tota la Universitat i també gent de fora d'aquesta (treballadorsla Nissan, escriptores, periodistes, activistes dels moviments socials...).

Considerem que amb la ocupació de les Facultats de Lletres,Comunicació,Psicologia i Educació estem obrint al conjunt de la societat, per fi, el debat sobre la Universitat, el seu paper social i la agressió neoliberal que està patint en els últims anys (la LOU i el Pla Bolonya). També pensem que, amb la autogestió d'aquests espais, estem donant un exemple de com hauria de ser la universitat pública: que respongui a gran diversitat d'interessos i inquietuds, de funcionament horitzontal i democràtic, oberta a altres sectors socials i sobretot, impulsora de consciències crítiques i compromeses.
Tenim 4 revindicacions per les quals estem fent l'ocupació: Referèndum vinculant sobre la implementació del Pla de Bolonya i els nous plans d'estudi, arxiu dels expedients i les denúncies, reconeixement del dèficit de la UAB i dimissió de la Degana. Volem informar que les negociacions amb l'Equip de Govern, gràcies a la pressió de les ocupacions, estan començant a progressar: les denúncies penals a 15 estudiants de les assemblees sembla que quedaran en punt mort; el Rectorat ha obert postures sobre la possibilitat de fer un referèndum; i ja ha fet arribar el balanç de comptes de la UAB.
Malgrat tot queden moltes qüestions pendents: el Rectorat no es vol comprometre a acatar el resultat del referèndum i, a més, hi ha la proposta absolutament desmesurada d'expulsar de la UAB 27 estudiants. Les expulsions poden durar fins a 11 anys i sumen 82,5 anys. És gravíssim que en un procés d'encetar diàleg amb el Rectorat la resposta siguin 27 expulsions.
Per tot això, és necessari que continuem amb l'ocupació, amb un programa d'activitats encara més ampli i amb majors energies per seguir lluitant per la pública. No us quedeu a casa, no us tanqueu als despatxos, us convidem a participar i a col•laborar per ampliar i millorar aquest programa, en base a les vostres afinitats i capacitats. L'Assemblea hem ocupat la Facultat per a tothom, per reivindicar una millor Universitat alhora, proposar i gaudir de la que si que volem, ara i aquí! LES CLASSES S'ATUREN, L'APRENENTATGE CONTINUA, VINE I PARTICIPA!!

Enviar propostes a: assemblealletresuab@gmail.com
Per més informació: http://www.cgt-uab.net http://asslletres.blogspot.com
http://especialbolonya.wordpress.com http://repressiouab.wordpress.com

02 de desembre 2008

5 preguntes i 5 respostes sobre l'ocupació

1. És legitima la convocatòria d'ocupació des de l'assemblea de lletres?

Sí. El 18 de novembre una assemblea multitudinària de més de 250 estudiants (la més gran dels últims 3 anys) va decidir per majoria absoluta convocar l'ocupació amb aturada de classes. Aquesta decisió és legítima ja que l'assemblea és l'únic òrgan legítim de decisió i representació de tots els estudiants com diu el propi reglament de la Facultat de Lletres:

"L'Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres és l'òrgan de representació, deliberació i decisió en les matèries pròpies del seu àmbit."

És més, l'Assemblea és la representant dels estudiants dins els propis òrgans de la UAB: els 9 seients d'estudiants de la Facultat al Claustre són de l'Assemblea, i 73 dels 75 representants a la Junta de Facultat són també de l'Assemblea.

2. Hi ha motius per fer una ocupació?

Sí. Les demandes de l'ocupació són molt importants: que es faci un referèndum vinculant sobre la implementació dels nous plans d'estudi de Bolonya (graus); que es faci públic l'estat de dèficit de la UAB; que es retirin els 31 expedients sancionadors a companys i companyes que es van mobilitzar contra l'aprovació dels graus a la Facultat; i la dimissió de la Degana (per la càrrega policial al 4 de març i per l'aprovació irregular dels Graus).

Hem de tenir en compte que els nous Graus suposen una enorme devaluació de continguts i atribucions professionals respecte a l'actualitat: una llicenciatura actual són 3.000 hores de classes (300 crèdits per 10 hores lectives) i els graus en són només 1.920 (240 crèdits per 8 hores lectives).

A més, els expedients s'han concretat amb la proposta de 27 expulsions. 27 companys i companyes que possiblement no puguin acabar la carrera, precisament per defensar la universitat pública!

3. Serveix d'alguna cosa aturar les classes?

Sí. L'aturada de classes a les Facultats i la seva autogestió, així com l'aturada del calendari institucional (reunions de Juntes, Consells, Claustre...) és la manera més clara i factible de fer pressió als òrgans de govern universitaris. Estem utilitzant l'aturada per canalitzar les protestes d'una forma pedagògica i constructiva, i per evitar tensions i ambient de confrontació.

El moviment estudiantil portem anys mobilitzant per a què les institucions universitàries i denunciessin també als governs central i autonòmic per tirar endavant la LOU i el Reial Decret de Graus i Màsters (que comporta la reducció de la democràcia interna, el finançament competitiu que obliga a externalitzar serveis i precaritzar llocs de treball, etc.). No només no ho han fet, sinó que castiguen a les persones que protesten contra la implementació de Bolonya.

Amb els tres últims anys de manifestacions i vagues d'un dia poca cosa hem assolit. En canvi, amb les dues setmanes d'ocupacions amb aturades de classes (a la Facultat de Polítiques, Lletres i Comunicació) hem aconseguit que

l'equip de govern obri postures, d'entrada inassolibles, davant de les reivindicacions abans exposades i estigui oferint propostes sobre la realització d'un referèndum, donant informació sobre el finaçament de la UAB, etc.

Si aturem la ocupació, no estarem fent una pressió real per evitar que desapareguin titulacions, com la d'Història de l'Art o Teoria de la Literatura, no estarem fent pressió perquè 27 persones compromeses amb la universitat pública i amb els drets col·lectius de tota la comunitat universitària, no siguin expulsades, fent una suma de 82,5 anys. Davant d'això, què significa perdre alguna setmana de classe, quan, a més a més, les estudiants podeu demanar a cada professor/a que imparteixi continguts sense avançar temari, en un format diferent, obert a la resta?

4. Són legítimes les reunions de titulació fora de la Facultat?

Creiem que no. Les reunions de titulació han estat convocades pel deganat —no pels estudiants— i a l'altra punta del campus.

És especialment greu que el Deganat de la Facultat en cap moment s'hagi posat en contacte amb l'assemblea de lletres per tal de tractar l'ocupació ni tan sols aquestes reunions de la titulació, quan l'assemblea és la representant dels estudiants segons el propi reglament de la facultat i, per tant, la legítima a decidir sobre l'ocupació.

Cal recordar que durant l'ocupació s'han pogut reunir sense problema a la facultat —i obertes a tots els estudiants— assemblees de titulació convocades pels propis estudiants, com les de Filosofia i Geografia.

Convocant, des de dalt, les reunions de titulació lluny de la facultat s'ha aconseguit justament impedir que els estudiants que participaven de les activitats alternatives de la facultat no poguessin participar-hi. Les problemàtiques de titulació cal que es plantegin i discuteixin des de les seves assemblees i no a instàncies d'elements superiors, i en espais on les integrants hi puguin accedir. Conseqüentment, cap de les decisions preses en aquests espais es pot considerar com a vàlida ni representativa de cap debat aglutinador o procés similar.

El resultat de les reunions de titulació ha estat fomentar les divisions dins els estudiants.

5. Què pretén aconseguir el deganat?

L'objectiu del Deganat de Filosofia i Lletres és l'aplicació dels nous Graus al preu que sigui, fins i tot a expenses de la convivència a la Facultat. Les trobades de titulació endegades pel Deganat de lletres estan generant un enfrontament intern entre nosaltres. Al nostre parer, amb aquestes convocatòries, el Deganat està actuant de manera irresponsable i irreflexiva.

Des del deganat s'han fet córrer rumors interessats, ja que a moltes titulacions s'està amenaçant les estudiants de treure la setmana blanca en cas que les mobilitzacions continuïn. Val a dir que durant les mobilitzacions contra la LOU i de la Guerra de l'Iraq, a la Facultat va estar-se mesos sencers sense impartir matèria i mai no es va plantejar la necessitar d'aplicar mesures d'aquesta mena, per tant considerem aquest fet com un estri de xantatge vers les protestes estudiantils.

Assemblea de Lletres, 2 de desembre de 2008

30 de novembre 2008

Actes de l'ocupació de la facultat de lletres 1/12/2008

10:00 - 11:00

Assamblea Informativa
-aula 501-

Xerrada de Filosofia:
"Nietzche" a càrrec del professor Francisco Bengoetxea.
-aula 108-

11:00 - 12:00

Formació: Què és Bolonya?
-sala de graus-

Vdeoforum amb la professora Almudena Blasco
-aula 202-


12:00 - 14:00

Cicle antirepressiu: passi del documental "silenci, aquí es tortura" i xerrada a càrrec de Ramon Piqué (memorial contra la tortura) i laia alzina (creadora del documental)

14:00 - 16:00

Dinar


16:00 - 17:30

Xerrada: "Els expedients: situació actual"
-vestibul-

17:30 - 19:00

Passi del documental: " El efecto Iguazu" (sobre la lluita dels treballadors de Sintel acampats al paseo de la castellana de Madrid)
-aula 202-

19:00 - 21:00

Assamblea de Lletres
aula 501-

21:00 - 22:00

Sopar

28 de novembre 2008

La proposta de sanció per als expedientats arriba fins als 11 anys d’expulsió

Penjo la noticia extreta de la web; http://repressiouab.wordpress.com/

Avui els instructors han comunicat a la defensa dels expedientats la proposta de resolució dels 33 expedients disciplinaris que el rector de la UAB va ordenar obrir contra 31 estudiants de la UAB per les protestes al Consell de Govern per demanar respostes per la càrrega policial al pati de lletres de març; i per l’aprovació irregular dels graus de la Facultat de Lletres.

Tres expedients han estat arxivats (sense especificar si temporal o definitivament, un dels quals comptava amb el testimoni d’un docent que estava reunit amb l’estudiant en el moments dels fets) i avui han comunicat la proposta de resolució per la resta, provisional a l’espera de que el Rector (Lluís Ferrer i Caubet) les ratifiqui. Els expedients relatius al Consell de Govern demanen dos anys d’expulsió de la universitat pels estudiants. En el cas de la Junta de Lletres, el “càstig” va d’un any, set, nou, deu i fins a 11 anys d’expulsió.

Els expedients de Lletres no poden ser ratificats pel Rector donat que és testimoni en el procés i aquest ha delegat en Anna Ripoll (candidata a rectora de la UAB) aquesta funció. La resta sí que poden ser ratificats per Ferrer, el qual ha comunicat informalment la intenció d’abandonar el seu lloc sense convocar cap claustre de General d’acomiadament i informació relativa als darrers esdeveniments.

Al procediment d’instrucció s’ha destacat Joan Botella - instructor de la majora dels expedients de Lletres- qui va renunciar a presentar candidatura a rector tot i els rumors que apuntàven a la seva voluntat de liderar el govern de la UAB abans de l’estiu. Segons els expedientats - 15 dels quals s’enfronten a un procés penal provocat per la col·laboració activa i no demanada pel jutjat de l’Equip de Govern de la UAB- ha estat una instrucció clarament parcial i que tot i que es nega el caràcter polític d’aquest procediment en cap moment s’ha respectat la pressumpció d’inocència, la protecció de dades personals, l’existència de fixers polítics a la UAB i el partidisme de la mateixa instrucció a l’hora d’abordar un conflicte que es va desencadenar al març, amb la càrrega dels Mossos d’Esquadra contra els estudiants concentrats en horari lectiu a un espai obert del campus (Pati de Lletres). [video]

En diverses declaracions a premsa, Joan Carbonell, Vicerector d’Estudiants i Cultura de la UAB, ha negat aquest conflicte polític i ha destacat que es tracta d’un “judici” de “conductes violentes” i, pel que fa al procediment penal, que només ha comunicat un fet delictiu. Davant la demanda de investigació del maltractament policial del març però, la UAB no ha fet cap investigació, depuració de responsabilitats ni tan sols de reparació moral als estudiants ferits - demanda feta pels departaments de prehistòria i de psicologia-.

Roda de Premsa a les 12h al Pati de Lletres de la Facultat de Lletres.
Assemblea oberta amb els repressaliats polítics de la UAB.Divendres, 22h Aula 501 Facultat de Lletres.

27 de novembre 2008

Actes de l'ocupació de la facultat de lletres. Dijous dia 27

8:30 – 10:00

XERRADA: “memòria i història” ( amb el professor Martín Ramos)
- aula 115 -


10:00 – 11:30

XERRADA-DEBAT: “reforma i talls a la universitat italiana en els últims anys” amb la professora ida mauro
- AULA 501 -
XERRADA: “universitat, amor cortés i política a la música del s.XIII”
- AULA 601 -
XERRADA-DEBAT: “l’entrada de les idees anarquistes a l’estat espanyol” al voltant del llibre “de fanelli a angiolillo”.
- AULA 211 -

11:30 – 13:00

XERRADA D’ART a càrrec de l’artista urbà Jorge rodríguez-Gerada
–aula601-
XERRADA: “ la crisi ecònomica actual: la recuperació dels EEUU i la seva influència al món”
- aula 101 -
PASSI DE VIDEO: “Qui compta?Marilyn Waring a sexe, mentides i economia global”
aula 502

13:00 – 14:00

TALLER: forró (ball brasileny)

14:00 – 15:15

DINAR

16:00 – 18:00

VIDEOFÒRUM: “la toma” (fàbrica argentina sota control obrer)
- aula 203-
(15:15) PASSI DE VIDEO: 2a part “caçadors de cançons”
– aula 605-

18:00 – 19:00

TALLER de graffiti
CICLE CINE CUTRE-KINKI: “ Navajeros” i “Bajarse al moro”

19:00 – 21:00

ASSEMBLEA DE LLETRES

21:00 – 22:00

SOPAR

23:00 – 00:30

JOCS DE NIT

25 de novembre 2008

Actes de l'ocupació de la facultat de lletres. Dimarts dia 25

ACTES DE L’OCUPACIÓ DE LA FACULTAT DE LLETRES
25/11/2008


9:00 – 10:00

FORMACIÓ: implicacions històriques del Pla Bolonya (aula 109)10:00 – 12:00
XERRADA: “que la crisi la paguin els rics” (amb javier turrillo , treballador nissan on lluiten contra 1680 acomiadaments i óscar simón, membre de la campanya) (aula 501)
FORMACIÓ: debat sobre el futur grau d’història (amb el coordinador de la carrera). (aula 101)

12:00 – 14:00

ACTE CENTRAL PLATAFORMA REVOLUCIONÀRIA ANTIPATRIARCAL PEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE (aula 211)


13:00 – 14:00

XERRADA: “l’educació comunitària indígena” a càrrec de l'escriptor Pedro García Olivo

TALLER DE CINEMA amb el professor joan minguet (aula 601)


14:00 – 15:30
DINAR

16:00 – 17:00

TALLER: “tractament dels mitjans de
Comunicació al
moviment estudiantil”
CICLE ANTIREPRESSIU: el cas bemba

17:00 – 18:00

PASSI DE VÍDEO:
“el segrest de patty hearst” i “weatherman underground” (sobre la lluita armada als eua anys 60)


18:00 – 19:00

TALLER: percussió corporal

19:00 – 21:00
ASSEMBLEA DE LLETRES

21:00 – 22:00

SOPAR

22:30 – 00:00

DANSES TRADICIONALS

21 de novembre 2008

OCUPACIÓ DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES!!
En el marc de mobilitzacions contra l'aplicació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i el Pla de Bolonya a la UAB, la facultat de Filofofia i Lletres serà ocupada de forma pacífica el proper dilluns 24 de Novembre i la de Ciéncies de la Comunicació serà ocupada el proper Dimecres 26 de Novembre. Totes aquestes ocupacions han estat decidides i convocades en assemblees on hi han acudit més de 200 estudiants de cada facultat. També cal tenir present que la facultat de Ciéncies Polítiques ja va ser ocupada el passat dilluns 17 de Novembre. L'ocupació de Polítiques pretenia ser la guspira per encendre les protestes a la resta del campus, i aquest objectiu ja ha estat complert, i probablement es posarà fi a l'ocupació d'aquesta petita facultat, pujant el nivell de les protestes al ocupar-se les facultats més grans de la UAB (Lletres, educació i comunicació). Les ocupacions es produeixen per la reclamació de 3 punts, que els estudiants considerem bàsics respecte el Pla de Bolonya:

- Reconeixement i publicació del dèficit que te la UAB (uns 20 milions d'euros) i que s'eixugarà amb iniciativa privada (privatització)

- Retirada incondicional dels expedients incoats a 31 estudiants i de les imputacions penals sobre 15 estudiants.

- La convocatòria d'un referèndum legal i vinculant sobre l'alicació dels nous plans d'estudi.

A la facultat de lletres, a aquestes 3 reclamacions se'ls hi afegiria una quarta que seria - La dimissió de la degana de la facultat de lletres Helena Estalella per l'aprovació irregular dels nous plans d'estudi i per la seva complicitat en la repressió que hi ha contra el moviment estudiantil (càrregues, expedients, imputacions...)

A la facultat de lletres es va convocar una assemblea on hi van participar 240 estudiants de la facultat. En aquesta assemblea es va decidir ocupar la facultat de forma pacíficaa partir del proper diluns, per una gran majoria dels assistents a l'assemblea. Es va decidir que cada dimarts i cada dijous es convocaria assemblea de l'ocupació de la facultat per valorar com van anant les coses i discutir la conveniéncia de continuar amb les protestes. S'han creat diverses comissions de treball (organització, logística, negociació, portaveus, activitats, difusió...) per poder dur a terma l'ocupació i que ja estan funcionant amb agilitat. Seria convenient que tothom que pogués s'interessés per posar-se en alguna comissió el proper dilluns, ja que mantenir una ocupació no és feina fàcil i es necessiten molts esforços, que si son compartits entre molts braços no son tan difícils de dur a terme.
Per qui encara no tingui clar què és bolonya, durant tota la setmana es faran tallers de formació i de debat al voltant d'aquest pla. Si algú està a favor del pla o coneix algun estudiant o professor que hi estigui a favor, que el convidi a venir i així podrem debatre al voltant dels arguments a favor i en contra. No s'aturen les classes perquè sí, volem que comenci un debat real i amb totes les cartes sobre la taula al voltant del pla, per així poder decidir si ho volem o no en un referèndum.

EL DILLUNS S'HA QUEDAT A LES 8 DEL MATÍ AL VESTÍBUL PER COMENÇAR A OCUPAR LA FACULTAT. CAL QUE TOTHOM VINGUI I QUE NINGU ES QUEDI A CASA NI AL BAR. HI HAURÀ ESMORZAR POPULAR PER TOTHOM. CAL QUE TOTS I TOTES PARTICIPEM EN L'OCUPACIÓ PERQUÈ LES NOSTRES DEMANDES SIGUIN ACCEPTADES EL MÉS AVIAT POSSIBLE. EL PLA BOLONYA AFECTA TOTA LA COMUNITAT UNIVERSITARIA (PROFESSORAT, PAS I ESTUDIANTS) I ÉS UN PLA PER FER DE LA UNIVERSITAT UN ESPAI PER LES ELITS AMB UNA PUJADA DESMESURADA DELS PREUS DE MATRICULA, MASTERS... I UNA DEVALUACIÓ DEL CONTINGUT DE LES CARRERES. ALGUNS SINDICATS DE PROFESSORS I PAS JA ENS HAN DONAT SUPORT. A VALENCIA I ALTRES CIUTATS DE L'ESTAT HI HA UNA MOBILITZACIÓ MAI VISTA, AIXÍ COM A ALTRES PAÏSOS EUROPEUS COM ITALIA I FRANÇA. A GRÈCIA LES PROTESTES ESTUDIANTILS HAN FET TIRAR ENRERE EL PLA. EL RECTORAT DE LA UB, AIXÍ COM ALTRES FACULTATS TAMBÉ ESTAN OCUPADES EN PROTESTA CONTRA BOLONYA
ARA ÉS EL MOMENT!!
ATURAREM BOLONYA!!
LA VICTORIA ES NOSTRA!!

Difoneu el cas!

MIREU TAMBÉ: http://especialbolonya.wordpress.com/
http://repressiouab.wordpress.com/
http://asslletres.blogspot.com/
http://cafuab.wordpress.com/
www.sepc.cat

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicat de CGT al professorat de Lletres de la UAB:


dijous 20 de novembre de 2008
per webcat4
popularitat : 5%

Benvolgut/da company/a professor/a de Lletres

Com ja deus saber, el proper dilluns 24 de novembre és previst que comenci l’ocupació per part dels i les estudiants de Lletres de la facultat. Aquest procés aparentment tindrà les mateixes característiques que l’ocupació actualment encara en curs de la facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Ni nosaltres ni les organitzacions sindicals del PAS hem tingut coneixement de que en aquesta ocupació hi hagi hagut episodis de tensió ni violència i tampoc hi ha hagut cap denúncia en aquest sentit per part del Rectorat o del Deganat d’aquesta facultat. En canvi, diversos companys professors/es d’aquest centre ens han confirmat que l’ocupació ha permès la creació de diversos espais de debat tant entre estudiants com d’aquests amb el professorat, espais que en ocasions s’han generat mitjançant xerrades programades i d’altres de forma espontània dins les aules.

Vista l’experiència, considerem que la situació que viurà la nostra facultat a partir del proper dilluns serà propensa a l’obertura d’espais transversals i participatius de discussió i debat.

És per aquesta raó que t’animem a que hi participis activament, amb independència de la teva opinió sobre les reivindicacions estudiantils, fomentant el debat i aprofitant els espais que es generin per a desenvolupar una continuïtat de la teva tasca docent i formativa.

Ben cordialment

Confederació General del Treball, facultat de Lletres.

Secció Sindical de la CGT.

Universitat Autònoma de Barcelona.

http://www.cgt-uab.net

20 de novembre 2008

Milers d'universitaris secunden la vaga contra el pla Bolonya


Aqui adjunto la noticia sobre la manifestació a Barcelona contra el pla de bolonya, l'informacio es extreta de vilaweb, m'ha semblat la més ajustada a la realitat:


Enfrontaments entre estudiants i Mossos d'Esquadra a la manifestació de Barcelona · Un fotògraf, ferit
Milers d'universitaris convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i algunes Assemblees han secundat avui la vaga contra l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), el pla Bolonya, i s'han manifestat a migdia a Alacant, Barcelona, Benissa, Castelló de la Plana, Girona, Lleida, Manresa, Olot, Tarragona, València i Vic. A Barcelona, volien baixar per la Rambla, però els mossos els ho han impedit amb un parell de càrregues.

Manifestants i agents antiavalots han protagonitzat enfrontaments a la Rambla, quan els agents els han impedit el pas. Alguns estudiants, i també periodistes, han resultat ferits pels cops. Tot i que encara no es coneixen les dades de participació, la concentració s'estenia de la plaça Universitat a la de Catalunya.Més tard, cridant consignes com 'Contra Bolonya, aturem les aules', han blocat l'entrada de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona en una ocupació simbòlica que no ha tingut l'oposició ni del rectorat ni de la policia.

Manca de democràcia

Sota el lema 'Als Països Catalans decidim universitat pública. Aturem Bolonya', el SEPC reprotxa a les universitats catalanes que aprovin els nous plans d'estudis adaptats a l'EEES d'una 'manera antidemocràtica' i d'esquena als estudiants. 'Estudiar i treballar alhora esdevé impossible i les titulacions, convertides en graus, són tan devaluades que no toca més remei que cursar post-graus i màsters a preus privatius, cosa que impedeix la formació acadèmica dels estudiants', diu el sindicat estudiantil.

Aquesta tarda s'ha detingut a un dels joves que estava a la manifestació, les noticies que hi han és que està a comissaria.

19 de novembre 2008

Assamblea de Lletres del dimarts 18 de novembre

Ahir, dimarts 18 de novembre del 2008, es va cel-lebrar una assamblea a la facultat de lletres de la Universitat Autonoma, amb la presencia de 200 alumnes de la facultat on es va decidir per majoria abosluta;

Que el dilluns 24 de novembre es durà a terme l'ocupació indefinida de la facultat de Filosofia i Lletres, aquesta resolució es va aprovar amb una votació, on els resultats varen ser els següents:

164 vots a favor

3 vots en contra

11 abstencions

18 de novembre 2008

OCUPACIÓ FACULTAT DE POLITIQUES I SOCIOLOGIA DE LA UAB


Unes 200 estudiants han ocupat de manera indefinida la Facultat de Polítiques i Sociologia de la UAB

La setmana de lluita contra Bolonya ha començat el dilluns 17 amb l’ocupació pacífica de les aules.

Les estudiants mobilitzades han entrat a primera hora del matí a la Facultat de Polítiques i Sociologia amb la intenció de convertir les seves aules en un espai de debat sobre l’aplicació del Pla Bolonya. Aquesta ocupació, que ha estat impulsada per la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF) i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), s’ha realitzat de manera pacífica i democràtica. D’aquesta manera, s’ha donat l’opció de fer classes alternatives encarades a la problemàtica de la reforma universitària i s’ha respectat la decisió de només dues classes que han optat per seguir amb el temari convencional.

Un cop ocupada la totalitat de la facultat, s’han habilitat les diferents aules que s’han convertit en sala de tallers, sala d’assemblees, sala de comunicació, sala de conferències, menjador i dormitoris. Així s’ha donat un ús obert i plural a aquests espais, oferint alternatives crítiques al procés d’implementació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, EEES. Aquest format d’ocupació pretén diferenciar-se de la tancada de Lletres del passat curs, ja que s’ha anunciat públicament, la facultat té els accessos oberts i es fan activitats per i amb tota la comunitat universitària.

El vicerector d’estudiants de la UAB, Joan Carbonell, ha parlat en un dels debats que s’han obert sobre els tres punts que reclamen els estudiants. El primer punt és el reconeixement per part de la UAB del seu dèficit pressupostari. El segon, la retirada dels 31 expedients i de la denúncia penal contra 15 estudiants arran accions de protesta contra Bolonya . Com a últim punt, es demana que el referèndum sobre l’aplicació del Pla Bolonya que es farà el dimarts 25 sigui legal i vinculant.

Responent els punts anteriors, Carbonell ha reconegut que “l’Autònoma té en aquests moments 20 milions d’euros de dèficit”. El vicerector d’estudiants ha intentat treure importància al fet argumentant que altres universitats acumulen més deute. En referència als 15 imputats, Joan Carbonell ha explicat que l’Autònoma ha retirat la denúncia per danys materials. Tanmateix, la denúncia per desordres públics presentada per Prosegur continua vigent i el procés judicial obert. No s’ha d’oblidar que la UAB va facilitar tot tipus d’informació a l’empresa durant la demanda. Pel que fa als expedientats, la seva situació encara s’està investigant i Carbonell ha reconegut que de moment “ no hi ha intenció de retirar els expedients”. Finalment, pel que fa al referèndum, el vicerector ha ratificat que no serà vinculant i ni tan sols legal, com ho serà, per exemple, a la Universitat de Barcelona. El mateix Joan Carbonell ha manifestat en el debat que ha vingut a informar i no a demanar opinió.

Les estudiants mobilitzades continuaran amb l’ocupació indefinida de la Facultat de Polítiques i Sociologia, esperant que s’obri un diàleg obert i democràtic sobre l’aplicació de l’EEES.

23 d’octubre 2008

Els estudiants expedientats per la UAB demanen la retirada de les denúncies

Penjo a continuació la notícia publicada al diari El Punt avui dijous 23 d'octubre, on es parla de la roda de premsa realitzada ahir;


L'assemblea d'expedientats de la UAB per les mobilitzacions contra el procés de Bolonya va demanar ahir que es retirin les quinze denúncies i els 33 expedients oberts contra els estudiants implicats en els incidents que hi va haver el març passat. A més, van tornar a demanar la dimissió dels responsables del rectorat i del deganat de la facultat de Filosofia i Lletres «per ser responsables de la càrrega policial i de l'obertura dels expedients». A través d'un comunicat, l'equip de govern de la UAB va puntualitzar que els expedients es van incoar «per informar o sancionar conductes» i, pel que fa als incidents del 30 de maig, en què una protesta va acabar en aldarulls i diversos ferits, es va limitar a «interposar una denúncia».PROCEDIMENT OBERT
L'advocada dels estudiants, Pilar Rodríguez, va explicar que el procediment penal s'hauria obert arran de la denúncia d'un membre del cos de seguretat de la universitat. A partir d'aquí, els mossos haurien demanat informació a la UAB, que hauria facilitat una llista amb els noms dels implicats. Gemma Amorós, una de les estudiants expedientades, va recordar que els expedients «podrien implicar expulsions». En el comunicat emès ahir, l'equip de govern va destacar que a l'Autònoma «tothom té dret a expressar les seves opinions, sempre que es respectin els límits de l'estat de dret».

19 d’octubre 2008

15 estudiants amenaçades de presó per la UAB

S'ha elaborat un blog per fer-se resó dels darrers fets, entre els quals aquest, podeu visitar-lo punxant ací.

Durant les mobilitzacions estudiantils del maig el Rectorat va impedir l’accès dels estudiants a la planta a on es volia reunir una Junta Permanent de Facultat impugnada amb un fort cordó de seguretat privada. Un dels membres del cos de seguretat va presentar denúncia per lesions (va rebre l’alta al cap d’unes hores). La UAB ha col·laborat activament amb el jutjat aportant un llistat d’estudiants i documentació no requerida a més de reclamar danys materials.

Als 15 estudiants dels quals la UAB ha donat els noms, cognoms, dni i estudis que realitzan se’ls imputen lesions, danys materials i desordre públic. Els desordres públics poden ser castigats amb fins a tres anys de presó. La imputació d’aquests 15 estudiants ha estat possible per la col·laboració activa de l’Equip de Gobern de la UAB el qual demostra una clara voluntat d’ empresonar als seus propis estudiants. Un fet inédit i totalment desproporcionat a l’àmbit universitari, regne teòric de la democràcia, la capacitat de diàleg, llibertat de reunió, expressió i manifestació. Aquesta és la unviersitat del futur. La democràcia de Bolonya.

Antecedents:

Durant el curs 2007/08 el moviment estudiantil de la UAB va denunciar la greu manca de finançament públic de les universitats públiques i el frau de les noves titulacions (Grau). El moviment estudiantil de la UAB va realitzar una jornada de vaga i manifestació el 6M que va aplegar a més de 10.000 persones per Barcelona sota el lema: “Derogació Reial Decret de Graus, no a Bolonya no a la LOU”.

La reacció de l’Equip de Govern de la UAB (liderat per Lluís Ferrer i Caubet, amb Rafael Grasa com a Secretari General i en Joan Carbonell com a Vicerrector d’Estudiants) va ser d’un autoritarisme creixent:

Petició d’invitació del Comité de Vaga (professorat laboral +assemblees d’estudiants) al Consell de Govern per exposar els motius de la vaga. Denegada.

Tancada a la Facultat de Lletres. Els interlocutors de la taula reivindicativa són amenaçats al cap d’una hora de la crida als Mossos d’Esquadra. No hi ha més diàleg.

Entrada dels Mossos d’Esquadra a la Facultat. Càrrega contra la concentració d’estudiants, professors i treballadors en solidaritat. La càrrega es desenvolupa sense avís previ,a fosques i amb resultat de més de 50 ferits. Malgrat la petició del Departament de Prehistòria i del Departament de Psicologia Social: cap fet ha estat investigat, cap estudiant ha estat reparat.

El Secretari General, Rafael Grasa, qualifica de “minoria feixiste” als estudiands que exercien el seu dret a la llibertat d’expressió dins i a fora de la Facultat.

Tres mil persones pujen al Rectorat al dia següent a demanar la dimissió del Rector i l’Equip de Govern, inclosa la Degana de la Facultat de Lletres, Elena Estalella. Cap membre de l’Equip de Govern dona resposta.

Tots els comunicats de les assemblees d’estudiants (majoria electa de representació estudiantil als òrgans de govern) és difós per mitjans oficials de la UAB. El mateix destí pateixen ABSOLUTAMENT TOTS els comunicats crítics amb l'acció de l'èquip de govern.

El rector menteix al Consell de Govern i nega l’existència de ferits.

El Vicerectorat d’Estudiants ha tallat els fons econòmics que per dret pertànyen a les assemblees d’estudiants com a representats als òrgans de govern.

Els òrgans de govern comencen a reunir-se invariablemente amb presència de membres dels Mossos d’Esquadra, de seguretat privada i cada cop més lluny dels estudiants als que afecten les decisions i/o del campus.

Els membres electes a jutna de facultat no són convocats a les reunions dels òrgans als quals pertànyen.

La Junta Permanent de Lletres està ara en contenciós administratiu.

La presència de policia secreta al campus s’ha naturalitzat i fins i tot les assemblees ordinàries compten amb presència de seguretat privada a l’exterior.

L’Edifici del Vicerectorat d’Estudiants fa informes polítics al Vicerector sobre l’activitat de les assemblees.

Els expedients del Consell de Govern:

Com a resultat de la càrrega dels Mossos d’Esquadra el 4 de març cada reunió del Consell de Govern ha comptat amb la presència d’estudians que demanen respostes sobre aquests fets sense cap èxit. Sis persones han rebut un expedient disciplari al qual s’els imputen faltes molt greus segons el reglament franquista de 1954: manifestación contra la institució. Què van fer? Donar cops amb la mà a la porta del Consell de Govern per tal de poder entrar i fer preguntes i rebre respostes.

Els expedients de la Junta de Lletres:

Com a resultat de la manca de respecte total i absoluta per part del Deganat de Lletres cap als representats d’estudiants escollits per Assemblea (contra el plans d’estudi) la junta permanent ha estat impugnada a tots els nivells, s’ha demanat medicació al Síndic de Greuges i ara està al contenciós admninstratiu.

La Degana va enganyar als estudiants i davant la vergonya de la seva gestió no ha tingut més resposta que demanar sang contra els estudiants que van exigir respostes al Deganat allà a on estiguès, qualificant als estudiants més compromesos i actius políticament de la facultat de canívals i alborotadors irracionals i sense arguments. Un mes després els estudiants que van impugnar la junta, tots els portaveus i totes les persones conegudes per la seva activitat política van rebre expedients disciplinaris amb el mateix reglament, amenaçats d’expulsió. Ja són 31 les persones amenaçades a perdre el dret a estudiar a la unvieristat per defensar la universitat pública i accesible a tothom, de qualitat i autònoma.

L’origen de la imputació penal de 15 estudiants

Com a resultat d’una de les moblitzacions un membre del cos de seguretat va patir un desmaï (tractat amb normalitat als serveis d’urgèncias de l’hospital i amb alta al cap d’unes hores sense més tractament adicional). Aquest senyor va interpossar demanda contra les persones que el creu que li van fer patir. La UAB a aportat informació extra i no demanada pels jutjats inclosa una llista negra amb el nom de 15 estudiants. Col·labora ACTIVAMENT PER A L’EMPRESONAMENT DELS SEUS ESTUDIANTS. Un fet inèdit a la història de la UAB i de les universitats ni a la dictadura ni en democràcia.

A aquests 15 estudiants imputats per a iniciativa de la UAB s’els acusa de desordre públic, agresió i danys materials. La pena associada a “desordre públic” és de fins a 3 anys de presó.

03 d’octubre 2008

26 de juny 2008

Més actuacions del Gran Circ del Deganat!

Seguint amb el Circ "democràtic" avui el deganat ens ha delectat amb una de les actuacions més absurdes i ridícules que es recorden, havent convocat una reunió a les 9 (9:30) en segona convocatoria, ha començat la reunió a correcuita amb l'excusa que havia prou quorum i abans que arribesin els representants del estudiants (que van arribar a les 9:15) ja s'havien aprovat els graus sense la presència de cap estudiants.Els estudiants que han arribat a les 9:15 s'han trobat amb llums apagades i sales buides, naturalment la Degana s'ha compadit de nosaltres i ens ha manat com a companyia als seus estimadíssims gossos que han efectuat identificacions als estudiants pressents.Sens dubte aquesta és una de les millors mostres de comportament democràtic que ens ha prestat el deganat, seguirem informant de la seva democràcia a tots els estudiants.

El rector ataca amb Expedients

Notícia extreta de http://especialbolonya.wordpress.com/ , en el moment de publicar-la el nombre d'expedients disciplinaris ha pujat a 24.

Aquest matí, set estudiants de l’Assemblea de Lletres han rebut la notificació d’opertura d’expedient disclinari juntament amb els expedients informatius oberts a sis estudiants i que, de cop i volta, han esdevingut disciplinaris. Seguint l'exemple del rector de la Universitat de La Laguna (Canàries), el Rector de la UAB, Lluís Ferrer de la mà del Secretari General, Rafael Grasa ha signat l’expedient disciplinari tot aplicant un reglament de 1954 en els articles 5.a.1. y 5.a.5 que consideren faltes greus “las manifestaciones contra la Religión y moral católicas o contra los principios e instituciones del Estado” i “la falta de probidad y las [conductes] constitutivas de delito”, respectivament.

S’els acusa d’haver impedit el normal funcionament de la institució universitària els díes 29 i 30 de maig, és a dir, obstaculitzar la normal reunió de la Junta Permanent de Facultat la qual va ser impugnada pels estudiants de l’assemblea al no respectar ni el temps ni la forma establerts al Reglament de la Facultat de Lletres. Els estudiants van considerar especialment greu aquesta irregularitat tot tenint en compte que només els estudiants escollits de les candidatures de les assemblees no van rebre aquesta convocatòria a la qual- ves per on- es volien aprovar els plans d’estudi que liquiden les llicenciatures i contra el qual les assemblees s’havien posicionat en contra públicament. L’alternativa proposada pels estudiants va ser la convocatòria d’un referèndum vinculant per al conjunt de la comunitat universitària. Per arribar a aquest referèndum, l’Assemblea d’estudiants de Lletres havia recollit més de 80 signatures de juntaris i juntàries per avalar una junta extraordinària amb aquest punt.

La resposta del Deganat sembla no estar gens ni mica a l’alçada del bon funcionament de l’assemblea. No només va denegar qualsevol canal de comunicació amb la delegació d’estudiants sinó que, a més a més, ha tramitat aquesta convocatòria de Junta extraordinària fora del termini establert al reglament (10 díes) i per al juliol, -la pitjor data per a la participació institucional dels estudiants (molts dels quals encara fan exàmens o treballen per tal de pagar-se els estudis pels quals lluiten).

Tot i aquest cúmul de despropòsits per part del Deganat, s’ha d’afegir l’obertura dels expedients sancionadors i la convocatòria d’una nova Junta Permanent per aprovar el que no va poder ni per reglament vigent ni per l’acció extrainstitucional dels estudiants de la Facultat de Lletres. En cap moment s’ha volgut dialogar, ni tan sols mitjançant l’arbitratge sol·licitat pels estudiants al Síndic de Greuges de la UAB.

El Rector, amb el ferm suport de la Degana - que encara podran dir que la seva és una actitud democràtica i “progressista” com van declarar fa uns mesos alguns membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques- han trencat tota via de diàleg imposant la via de la repressió pura i dura i aplicant un doble barem, això sí, sempre en contra dels estudiants. Els estudiants, que malgrat no ser escoltats per la gran majoria del professorat de la UAB, cada cop guanyen més suport dins i fora d’aquesta universitat per defensar el que fan: exercir el seu dret a la llibertat d’expressió, reunió i manifestació per denunciar les constants irregularitats i manques de democràcia real i formal de la institució en l’aplicació de la reforma universitària (LOU) i el desenvolupament del Reial Decret que elimina les actuals diplomatures i llicenciatures. Un atac sense precedents a l’accés i a la qualitat de l’ensenyament superior per al conjunt de la societat, l’escalada definitiva vers la privatització i mercantilització de la universitat a imitació de brillants models tampoc consensuats i també antipopulars, com el de Xile o el dels EUA.

Doble barem repressiu perque encara no s’han aclarit públicament i, menys encara cap als estudiants, les circumstàncies imperioses que van obligar al Rector a cridar als Mossos d’Esquadra a carregar contra les persones assegudes al terra d’un recinte obert del campus (pati de lletres), en horari lectiu, amb el resultat de més de 50 ferits el dia 4 de març. Aquesta circumstància va constituir un abús de poder intolerable, totalment injustificat i sense precedents des de la transició -tret del protagonitzat per l’Aznar al 2002- per part de la institució universitària. Un abús tan greu que fins i tot va aixecar veus crítiques fins dins dels Mossos d’Esquadra.

Sobre aquests fets, sobre les responsabilitats directes en la no-resolució d’aquesta circumstància de la senyora Degana de Lletres, Helena Estalella; el senyor Secretari General, Rafael Grasa; del Vicerector d’Estudiants, Joan Carbonell i del responsable màxim d’aquesta decisió, el senyor Lluís Ferrer. No s’ha depurat cap responsabilitat, cap ni una. I no només això: de forma reiterada i constant els comunicats i escrits dels estudiants i de tots els col·lectius crítics amb l’actitud de l’Equip de Govern han estat silenciades i vetades a l’accés de les llistes de comunicació de la UAB. El senyor Secretari aplica el reglament redactat per ell amb cura, la veu del seu amo. La mort de la democràcia.

20 de juny 2008

Manifest de la CGT sobre el nou model d'Universitat a la UAB

En els últims temps estem assistint a una sèrie d'esdeveniments i a la concreció en l'entorn quotidià de la UAB d'unes polítiques que estan fent realitat un nou model d'Universitat. La UAB potser només sigui l'avantguarda en la implantació d'aquest nou model. El seu impuls per part del govern de la UAB, sota la direcció de l'actual Rector, compte amb cert consens de membres d'alguns dels estaments, però en general regna el desinterès, la distracció o el càlcul egoista. La "normalitat" que s'està imposant ens mostra que les polítiques que són dutes endavant no es corresponen als discursos, principis proclamats i reglaments. En la pràctica s'està fent de la UAB un lloc on les decisions s'oculten, la desinformació és la regla, la crítica està penalitzada i el diàleg es redueix al monòleg. És un avanç d'una normalitat que s'assenta dia a dia, i creiem que cal començar a denunciar-la.

El govern de la UAB es basa cada vegada més en decisions centralitzades, per sobre d'una desconcertada i desinformada comunitat universitària. El secretisme de certes decisions i les reunions en localitzacions allunyades del Campus de Bellaterra suggereixen que el govern de la UAB no pretén la transparència, ni facilitar explicacions a la comunitat universitària, sinó seguir el llegat d'altres formes de fer política, potser el fosc model de govern europeu (Tractat de Lisboa, Directiva de les 65 hores setmanals, Directiva del retorn, Declaració de Bolonya).

El model d'autonomia universitària està quedant enrere. La UAB està claudicant davant de directrius arribades des d'instàncies governamentals (autonòmiques, estatals o europees), des de partits polítics o des de grups de pressió empresarials, tots ells equiparats, en una equació sui géneris, amb "la societat". I en consonància amb la sintonia, mil vegades repetida, de que no es poden deixar les universitats en mans d'interessos corporatius del professorat o l’alumnat. Però les universitats són governades per un nou MICINN dirigit per una persona de la Junta Executiva de la CEOE o per una Conselleria de "Universitats i Empresa".

L'espai universitari de la UAB és ara un lloc on és normal el recurs a la força dels Cossos Policials i les Empreses de Seguretat. La mediació, el diàleg i les decisions consensuades han estat reemplaçades per l'exercici autoritari del poder. Se'ns diu que la força tan sols s'aplica per tal d’assegurar el funcionament "normal" dels òrgans universitaris, però el seu ús comporta lesions a membres de la comunitat universitària i un estat d'excepció que s'està convertint en permanent.

La nova imatge dels espais universitaris de la UAB està adoptant l'estètica dels recintes protegits per cordons d'agents uniformats. La idea d'universitat com espai de debat, reflexió crítica i pensament obert sembla allunyada de les fotografies que avui podríem prendre en el campus, i els nous temps ens ofereixen escenaris "ordenats", jerarquies inqüestionables i estaments disciplinats.

Els discursos sobre diàleg i bones intencions, i sobre respecte a la legalitat, semblaria un tret de la idiosincràsia de l'actual govern de la UAB. Però el vocabulari és confús ("nova carrera acadèmica" per a parlar de reestructuració de plantilla, "excel·lència" per a parlar d'habilitats de gestió, "mèrits" per a parlar de l’enginy a l'hora d’obtenir finançament). I en la pràctica, la legalitat es canvia o s'obvia a conveniència. I sempre s'afirma que únicament es pot seguir una trajectòria, la de les decisions de govern, en una clar exemple real de fe en un "pensament únic".

La contenció de l'alumnat crític que es mobilitza s'està iniciant amb l'obertura d'expedients, que com és preceptiu, són impulsats pel Rector. I els mitjans de comunicació transmeten l'alarma davant el suggeriment de que existeixen possibles agents subversius o suposades amenaces. Mentrestant, els canals de distribució interna d'informació únicament ofereixen la versió de les autoritats institucionals.

Per tot això, creiem que ja és hora de començar a observar el que succeeix al nostre voltant. I que cal recobrar la lucidesa que se'ns suposa a la comunitat universitària, de no oblidar que l'espai universitari ha de ser un lloc social obert, públic i transparent, on també tingui cabuda la crítica a les autoritats i a les normes. Creiem que cal impedir que el model d'Universitat que s'està gestant sigui definitivament normal. Per això, requerim a la comunitat de la UAB que faci seves i impulsi les següents exigències:

1.Una moratòria per a totes aquelles decisions que no hagin estat suficientment explicades, argumentades, debatudes i consensuades, encara que hagin estat confirmades per certs òrgans de govern.

2.Uns protocols que limitin la discrecionalitat en les decisions de recórrer a la força (policial o privada) contra membres de la comunitat universitària, restringint-la a les situacions de perill real per a la integritat física de persones, i fent transparents, mitjançant expedients informatius públics que deixin constància i proves concloents, les raons que reclamarien la intervenció.

3.Uns mecanismes de comunicació interna a la comunitat universitària que permetin la lliure circulació d'arguments, testimoniatges i crítiques, enfront de l'actual protocol de comunicació, que únicament permet la distribució de versions oficials, decisions governamentals i propaganda institucional.

4.L'anul·lació de tot intent de dur endavant expedients sancionadors contra grups o persones que mantenen un esperit crític i que actuen en conseqüència, perquè si ara poden formar part de l'alumnat, després poden afectar a personal precari, i després a altres estaments, i algun dia potser perilli la llibertat de càtedra, així que esperem no haver de dir “Ara vénen per mi però ja no queda ningú que pugui alçar la veu”.
Aquest blog és un espai de lliure expressió dels i les estudiants, l'administració del blog no es fà responsable de les opinions expresades a aquest espai.

Tanmateix l'administració es reserva el dret a no publicar textos per considerar-los xenòfobs, sexistes, ofensius o destructius.